Transitievisie Warmte

Wat is het?

Om invulling te geven aan het Klimaatakkoord van Parijs moeten uiterlijk in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Alle gemeenten schrijven daarom een plan waarin wordt beschreven hoe en wanneer de woningen op een andere manier verwarmd worden: de warmtevisie (of download de verkorte versie).

Waarom?

De warmtevisie is het gevolg van het VN-klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten en het Nederlandse klimaatakkoord dat de Nederlandse 'vertaling' daarvan is. De Nederlandse overheid wil de opwarming van de aarde beperkt houden en stelt daarom het doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming niet verder te laten oplopen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.

Waar?

In heel Nederland wordt in de toekomst zonder aardgas verwarmd en gekookt. Daarom heeft de gemeente Nunspeet een warmtevisie gemaakt in samenwerking met de andere gemeenten op de Noord-Veluwe. Ook de inwoners van Nunspeet zijn daarbij betrokken.

Wanneer?

In de warmtevisie staat voor een aantal buurten of wijken aangegeven dat die kansrijk zijn om relatief eenvoudig zonder aardgas verder te kunnen. Bij de selectie van die wijken worden de inwoners van Nunspeet al betrokken.

Inmiddels is de warmtevisie vastgesteld door het college en de gemeenteraad. De vervolgstap op de transitievisie warmte is het Wijkuitvoeringsplan. Met de bewoners van de geselecteerde wijken onderzoekt de gemeente nader of de wijken inderdaad zo kansrijk zijn als verwacht en zo ja, wanneer woningen losgekoppeld kunnen worden van het gasnet en op welke manier dan verwarmd en gekookt gaat worden. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

De warmtevisie wordt vervolgens om de twee jaar geactualiseerd. Stap voor stap wordt daardoor duidelijk welke wijken de komende 30 jaar worden opgepakt. Door te kiezen voor kleine stapjes is het voor iedereen te overzien. Men kan dan makkelijker bepalen of het bijvoorbeeld nog zinvol is om nog een nieuwe gasketel te kopen of dat er al gekeken kan worden naar een meer duurzame oplossing zoals een warmtepomp.

Voor wie?

De warmtevisie heeft gevolgen voor alle inwoners en bedrijven van Nunspeet. Daarom willen wij zo veel mogelijk mensen betrekken en iedereen zo goed mogelijk informeren.

Wij doen dit als gemeente niet alleen. Zoals gezegd wordt samenwerkt met de ander gemeenten op de Noord-Veluwe. Ook wordt natuurlijk samengewerkt met de duurzame energiecoöperatie NunspeetEnergie, woningstichting Omnia Wonen en netbeheerder Liander. Zij zijn sinds het begin betrokken.

Hoe?

Elke verandering begint met goede informatie.  Die willen we digitaal en soms ook op papier verspreiden. Daarnaast doen we dat ook door het organiseren van bijeenkomsten. In het begin zal de inhoud van die bijeenkomsten vrij algemeen zijn, we zijn nu tenslotte bezig met de grote lijn.

Naarmate meer ingezoomd kan worden op wijken of buurten zullen die bijeenkomsten meer gericht zijn op die buurten en zal meer aandacht besteed worden aan de specifieke mogelijkheden om aardgasloos te worden. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit.

Liander heeft als netbeheerder veel kennis van het bestaande gas- en elektriciteitsnet. Zij hebben een applicatie ontwikkeld waarin die informatie wordt gecombineerd met onderhoudsplannen van Omnia Wonen, Vitens en de gemeente. Deze applicatie maakt ook voor bewoners heel inzichtelijk waarom voor een bepaalde volgorde of aanpak kan worden gekozen. Bijvoorbeeld door het onderling afstemmen van onderhoudsmomenten hoeft de straat maar één keer open om van aardgas naar een alternatief te kunnen. Door de combinatie te zoeken met Omnia Wonen kunnen zij de woningisolatie afstemmen op de duurzame manier van verwarmen waarvoor op een bepaalde plek gekozen wordt.

We zoeken dus zo veel mogelijk naar natuurlijke momenten om stappen te kunnen zetten. Dat gaat wijk voor wijk, zodat in 2050 heel Nunspeet aardgasvrij is.

Bekijk hier de Transitievisie Warmte (of download de verkorte versie).

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail