Privacy statement

Privacy statement

Laatst gewijzigd: 21 mei 2019

De gemeente Nunspeet verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Nunspeet verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Regels

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn samengevat in het privacybeleid en –reglement. Dit beleid en reglement zijn voor alle ambtenaren beschikbaar en is ook voor u als burger in te zien op de gemeentelijke website. De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van dit reglement.

Reglementen

Privacybeleid gemeente Nunspeet

Privacyreglement gemeente Nunspeet

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente Nunspeet gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de gemeente, gebruikt de gemeente in veel gevallen ook uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, of medische gegevens.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Nunspeet is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Nunspeet alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gemeente Nunspeet heeft passende beveiligingsmaatregelen en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Nunspeet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

De gemeente Nunspeet verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Privacy in domein jeugd, werk en zorg

De gemeente voert taken uit op het gebied van jeugd, werk en zorg. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van sociale wijkteams. In deze teams werken verschillende professionals intensief met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie met elkaar kunnen delen, waaronder persoonsgegevens en informatie over uw gezins- en persoonlijke situatie. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de privacy van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke afspraken gemaakt en volgen zij een privacyreglement.

Als u vragen heeft over privacy in het domein jeugd, werk of zorg dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

Verwerkingenregister

Register verwerkingsactiviteiten

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?;
  • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente;
  • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;
  • recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
  • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal middels het formulier op de website of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Nunspeet te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Nunspeet gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente Nunspeet per e-mail: gemeente@nunspeet.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy lees dan op Autoriteit Persoonsgegevens.nl.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail