Regionale Energiestrategie

De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe. In de RES staat hoe de regio 0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan opwekken.

Update: De RES Noord Veluwe is vastgesteld

De Regionale Energiestrategie is één van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In de afgelopen twee jaar heeft de regio onderzocht waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan. ‘In 2050 willen we op de Noord-Veluwe energieneutraal zijn. In 2030 kunnen we 0,53 TWh van alle energie duurzaam opwekken. Dit is ongeveer 10 keer zoveel als nu’, vertelt wethouder Bob Bergkamp van gemeente Oldebroek, tevens voorzitter van de Stuurgroep RES-regio Noord-Veluwe.

Bekijk de publiekssamenvatting van de RES

Plannen voor wind- en zonne-energie

In de RES ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten. Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Daarnaast wil de regio ook zonne-energie op particuliere daken stimuleren. Deze energie komt nog bovenop de 0.53 TWh die grootschalig wordt opgewekt.

Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en wellicht zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan.

Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft de RES ook inzicht in de stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Bergkamp: ‘In de Noord-Veluwe zaten we de afgelopen jaren niet stil. Al voordat de RES in het leven werd geroepen, waren we bezig met een duurzame toekomst en grootschalige energieprojecten. Dit is nu vastgelegd in de RES. Hiermee kunnen we verder bouwen aan onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.’

Unieke kwaliteiten van de regio

In de energieprojecten wordt rekening gehouden met de mooie en beschermde natuurgebieden (o.a. Natura2000 gebieden) van de Noord-Veluwe. Zo loopt er een onderzoek naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om vogelslachtoffers door windturbines te voorkomen. Ook wordt bij de uitwerking bekeken of er een slimme combinatie te maken is met het versterken van de biodiversiteit en het landschap. Bergkamp: ‘De unieke kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten. Daarom moeten we niet handelen in de waan van de dag. Bij elk energie-initiatief gaat er een uitvoerig proces van onderzoek, overleg en besluitvorming vooraf. ’

Duurzame toekomst

De RES kwam tot stand met bijdrage van maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers van de Noord-Veluwe. Bergkamp: ‘In de komende tijd gaan we de plannen uit de RES uitwerken naar concrete energieprojecten. Dit doen we met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeenten lokaal verder in gesprek gaan met lokale energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen. We vinden het heel belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten of financieel deel te nemen aan een energieproject, zodat we een leefomgeving behouden waarin het fijn wonen, werken en recreëren is.’

.........

Update Regionale Energie Strategie - 23 april 2021

De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor de regio Noord-Veluwe is klaar voor besluitvorming. In de RES staat hoe de regio 0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan opwekken. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% zon op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Dit zijn haalbare ambities met ruimte voor zorgvuldige afweging. Voor de zomer 2021 stellen de gemeenteraden, het waterschap en Provinciale Staten de RES 1.0 vast.

De regionale energiestrategie is het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden van de Noord-Veluwse gemeenten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe samen met netbeheerder Liander, de verenigde woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energie coöperaties, Natuur en Milieu Gelderland, VNO-NCW en met betrokkenheid van vele maatschappelijke organisaties en inwoners uit de regio.

Vervolg op concept-RES

In 2020 had de regio drie denkrichtingen uitgewerkt in de concept-RES. Elke variant beschreef zoekgebieden waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) eventueel mogelijk zou zijn. Vanuit verschillende perspectieven is opgehaald waar mogelijkheden zijn voor duurzame opwekking van energie.

De RES 1.0 bestaat uit twee onderdelen; het reële deel bestaat uit projecten die al zijn gerealiseerd of zijn vergund en het ambitiedeel ziet mogelijkheden voor projecten voor het opwekken van wind- en zonne-energie die gerealiseerd kunnen worden voor 2030. De regio zet met name stevig in op zonnepanelen op grote daken. Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft deze RES ook inzicht in de beschikbaarheid van regionale warmte-bronnen en de verdeling daarvan in de regio. Op lokaal niveau werken alle Noord-Veluwse gemeenten aan de warmtetransitie en de daaruit volgende wijkuitvoeringsplannen. Zo zet de regio stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Waar wel en waar niet?

In de regio Noord-Veluwe zijn slechts op enkele locaties mogelijkheden voor windenergie. In Hattemerbroek zijn vier windmolens in aanbouw in combinatie met zonne-energie. Op het bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk zijn drie windturbines vergund; deze is nog in een bezwaarprocedure. Daarnaast is er een principeverzoek voor het gebied Nuldernauwkust (tussen Ermelo en Putten) voor zeven windmolens eventueel in combinatie met zonne-energie. Voor de opwek van zonne-energie ziet de regio vooral mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en overkappingen op bedrijventerreinen en in het buitengebied (agrarische daken), op daken in dorpen en steden, op defensieterreinen, langs snelwegen en infrastructuur.

Bij elkaar opgeteld kan in de regio in 2030 0,53 TWh duurzame energie opgewekt worden: ongeveer 59% van alle elektriciteit die dan wordt gebruikt. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 53%.

Regionaal voorzitter RES, Bob Bergkamp: "Met de RES 1.0 wordt een flinke stap gezet, maar de regio is er nog niet. De komende decennia werken we toe naar een toekomstbestendige leefomgeving, waarin het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom moeten we vooruit met de energietransitie, maar niet in de waan van de dag. De unieke kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten."

Naar concrete projecten

Nadat de RES 1.0 begin juli is vastgesteld, nemen de gemeenten en de provincie de plannen op in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan, zodat de RES uitgevoerd kan worden. Hierin worden afspraken gemaakt over eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners, bedrijven en belanghebbenden en landschappelijke inpassing
Bergkamp: "Op lokaal of op gebiedsniveau moeten de regionale plannen verder worden uitgewerkt. Dat willen en kunnen de gemeenten niet alleen. Iedereen is nodig om dit tot een succes te maken. Daarom willen gemeenten samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de uitwerking naar concrete projecten oppakken en gezamenlijk een zorgvuldige afweging maken."

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie vindt u in de digitale omgeving van de RES.

...........

Update - 14 oktober 2021

De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werkt de regio aan een Regionale Energiestrategie (RES), een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind) en een regionale warmtestructuur (aardgasvrij). Iedereen is nodig om dit tot een succes te maken. De klimaatverandering vraagt erom én de generaties na ons gunnen we ook een prettige en gezonde woon- en leefomgeving.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de conceptversie van de RES. Deze concept-RES bevat nadrukkelijk nog geen besluiten. Op basis van vele bijeenkomsten in de regio zijn drie varianten ontwikkeld die mogelijke zoeklocaties beschrijven waar grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit kan plaatsvinden. Ook in de gemeente Nunspeet worden mogelijke zoeklocaties voorgesteld.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW hebben met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe gewerkt aan dit conceptplan.

Wat is de planning?

Tot eind november 2020 kon u uw mening geven. Ook de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap bespreken het conceptplan. Daarna werkt de regio met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming toe naar de definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@energiestrategienv.nl.

Windmolens

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail