Bloem- en kruidenrijke wegbermen

Door het inzaaien met inheemse bloemmengsels proberen we o.a. nieuwe bloemen en zaden toe te voegen, waarbij het idee is dat deze inheemse soorten vanzelf terug blijven komen in de komende jaren.

De gemeente Nunspeet heeft in de afgelopen jaren een nieuw groenbeleidsplan 2019-2029 vastgesteld. Hierin is o.a. de wens opgenomen tot meer bloem- en kruidenrijke wegbermen langs de wegen en (recreatieve) fietspaden. Dit beleid is inmiddels met kleine stappen doorgevoerd, waarbij het de bedoeling is om dit vastgestelde beleid zowel binnen als buiten de bebouwde kom uit te rollen. Zo is er inheems bloemmengsel ingezaaid in nieuwbouwwijken, retentiegebieden, bedrijventerrein De Kolk en bij bestaande en nieuwe wegbermen. Door het inzaaien met inheemse bloemmengsels proberen we o.a. nieuwe bloemen en zaden toe te voegen aan deze gronden, waarbij het idee is dat deze inheemse soorten vanzelf terug blijven komen in de komende jaren.

De bloem- en kruidenrijke groengebieden en wegbermen moet zorgdragen voor beleving (denk aan bloemen en kleur), recreatie en toerisme, natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen in de openbare ruimte (eikenprocessierups, wantsen, etc.) én extra aantrekkingskracht voor o.a. bijen, insecten, reptielen en andere kleine dieren wat weer bijdraagt aan meer biodiversiteit.

De gemeente Nunspeet monitort of dit ook tot het gewenste resultaat leidt en probeert groei- en bodemomstandigheden te verbeteren waar dat kan, extra kostbare bloemmengsels bij te zaaien of door keuzes van maaimachines en opraapwagens aan te passen. Tijdens deze monitoring en toezichtrondes constateert de gemeente regelmatig dat gemeentelijke wegbermen gemaaid worden door aanliggende landeigenaren of in opdracht van een belanghebbende. De gemeente Nunspeet verzoekt nadrukkelijk om dit niet te doen op gemeentelijke gronden. U kunt altijd een klacht of melding doen over het maaibeheer of overhangend groen via nunspeet.nl/ietsmelden. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen via (0341) 25 99 11.

Bloemen

Bloemrijke bermen

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail